Hanuman Tample - Karpaga Vinayaka Prana Prathistha - Kiran Mudigonda